No4385女神周于希Sally圣诞主题性感红色丝带裹身秀火辣身材诱惑写真90P周于希秀人网

No4385女神周于希Sally圣诞主题性感红色丝带裹身秀火辣身材诱惑写真90P周于希秀人网

外感者,不从脏变,外邪先袭于络,由络及廓,由廓及轮。 诊时,病患叉手扪心,闭目不言,必心虚怔忡。

 盖脉之和柔得体者,胃气与之俱耳。每服五十丸,茶汤任下。

 六曰胞阳廓,应离卦,位居正南,络通小肠而属心。虚则悸,卧不安,畏见人,舌痿不能乳。

断讫,看脐带中多有虫,急剔去。后合重煎,取一升五合,分温再服。

 儿先露手,或先露臂,此由母未当用力而用之太过也。乘热先熏后洗,冷则再暖用。

去其水,更以泉水二升,煎取一升,去滓。动罢即愈,安稳无虞。

Leave a Reply