2018av排行榜

2018av排行榜

有益此症亦可用强记汤加人参三钱治之。 此方善于开郁,而又无刻削干燥之失,直解其肝中之沉滞,使肝血大旺,既不取给于肾水,复能添助夫心火,心肝肾一气贯通,宁尚有遗忘失记之病哉。

连服四剂,瞳子渐小,再服四剂,而视物有准矣,服一月全愈。盖心主五臭,入肺而腥臭,又何疑乎。

夫肝胆为心之母,母热必呼其子以解氛,自然胆热必移热以于心,而心不可受热,乃变而为厥矣。使阳旺之人,何物不能消化,焉有停住大肠之理,必阴血不能润于大肠,阳火焚烁而作祟,遂致大肠熬干,留食结为燥屎而不下矣。

余酌定一方,名为草花汤。今肾水既不济于心之中,何能越心而上升于唇口之上,此廉泉欲自养方寸之舌而不能,何能济心之炎热乎。

吾补胃而即兼补脾,补脾而即兼补胃,未尝非肺金之所喜。不治中满而中满自除,此补火之胜于补土也。

犹然开鬼门、泄净府,持论纷纭,各执己见,皆操刀下石之徒也。治法似宜连数经治矣,然而其本,实始于太阳,泄膀胱之火,而诸经之火自安矣。

Leave a Reply