TouTiao头条女神20180616桑巴世界杯小晗25P

TouTiao头条女神20180616桑巴世界杯小晗25P

六畜肉毒∶白扁豆烧存性研,冷水服之,良。合酒食之,醉难醒。

时珍曰∶麻从两KT在广下,象屋下派麻之形也。伤寒暴痢∶《药性论》曰∶以豉一升,薤白一握,水三升,煮薤熟,纳豉更煮,色黑去血痢不止∶用豉、大蒜等分。

此乃治健忘,服之能记四方事也。 崔曰∶制三黄、砂、汞、矾石。

宗曰∶腐婢既在谷部,豆花为是,不必多辩。 此五谷治病之理也。

四、五日后,亦宜间服之∶用真绿豆粉一两,乳香半两,灯心同研和匀,以生甘草浓煎汤调下一钱,时时呷之。 北人呼为黄糯,亦曰黄米。

辟禳瘟疫∶《五行书》云∶正月朔旦及十五日,以赤小豆二七枚,麻子七枚,投井中,辟瘟疫甚效。痘后生疮∶黄豆烧黑研末,香油调涂。

Leave a Reply