Vol532模特一颗甜蛋黄a私房黑色蕾丝束腰内衣配黑丝袜完美诱惑写真50P一颗甜蛋黄模范学院

Vol532模特一颗甜蛋黄a私房黑色蕾丝束腰内衣配黑丝袜完美诱惑写真50P一颗甜蛋黄模范学院

必当调其阴阳,不然,脉微则为亡阳,将转成阴症矣。阳明篇有湿热发黄之症,叔和不为别论,独取太阳之风湿相搏者,尚遗数条,亦搜采之疏失也。

脉浮数者,法当汗出愈。 太阳之上,寒气主之。

太阳之水属上焦,小青龙汗而发之,阳水当从外散也;少阴之水属下焦,真武温而利之,阴水当从下阴阳俱紧,与太阳伤寒脉相似。继而不疼者。

 小青龙设或然五症,加减法内即备五方。此发汗利水,又与五苓双解法径庭矣。

所以表药必用桂枝,发表不远热也,然此为太阳表热言耳。邪水凝结于内,水饮拒绝于外,既不能外输于玄府,又不能上输于口舌,亦不能下输于膀胱,此水逆所由名也。

 如阳明病,脉浮发热,渴欲饮水,小便不利者,猪苓汤主之。看“余命生死”句。

Leave a Reply